Savjetovalište za pacijente po pitanju prava pacijenata, u sklopu kojega je pružana i psihološka pomoć i podrška, isključivo je radilo na volonterskoj osnovi i bilo je na raspolaganju gotovo 24 sata na dan svih 365 dana u godini tijekom svih proteklih 16 godina.  Konačno smo od veljače 2015. godine u prilici omogućiti upošljavanje osobe iako samo na dva sata dnevno. Radi se o visokostručnoj osobi osposobljenoj za psihološku pomoć i podršku te se nadamo kako će brojnim korisnicima našeg Savjetovališta ovo biti od velike pomoći.

Naša nebrojena nastojanja da osiguramo sredstva za bolju organizaciju rada i za edukaciju osoba koje bi preuzele rad u Savjetovalištu u smjenama i u različitim Županijama, nije imao odaziv ni od jedne institucije. Tako smo, za razliku od primjerice Savjetovališta za potrošače, mi radili bez ikakvih sredstava i podrške institucija. Ono što smatramo ne samo nekorektnim nego i nedopustivim je činjenica kako se godinama pa i dan danas pacijente upućuje na naše Savjetovalište od strane službenika na Bijelom telefonu, članova Povjerenstava za zaštitu prava pacijenata u raznim Županijama i Gradu Zagrebu. Osobe koje su zakonski zadužene za zaštitu prava pacijenata time vjerno dokazuju koliko je zahtjevan rad u savjetovalištu za pacijente, no ne čuju ništa od onoga čime ukazujemo kako to neće moći tako i nadalje funkcionirati bez ozbiljne podrške takvom radu.

Moramo jasno naznačiti kako smo u svega nekoliko navrata dobili sredstva koja su bila namijenjena praćenju rada Savjetovališta, dok je zahtjevni posao razgovora s pacijentima od prosječno 300 sati davanja savjeta te 150 sati pružanja psihološke podrške i pomoći tijekom svake godine ostao bez jedne lipe podrške do ove godine.

Vjerovali smo kako će se na temelju izrađenih izvješća jasno dokazati potreba za radom Savjetovališta te potrebu da se i ovo savjetovalište financira u sklopu obaveze demokratskog društva, onako kako se to radi sa savjetovalištem za potrošače, koje je uzdržavano iz državnog proračuna. No, nadležni nisu smatrali kako je rad savjetovališta za pacijente  potreban….