O NAMA

© Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata je nevladina i neprofitabilna organizacija. Jedina je institucija u Republici Hrvatskoj koja se bavi zaštitom i promicanjem prava pacijenata te ima važnu ulogu u kreiranju i kontroliranju javnih djelovanja. Nije član niti je povezana sa bilo kojom političkom strankom. Financira se isključivo putem projekata i malih donacija i članarina, te koristi namjenska sredstva za svoj rad, za što se kontrolira od strane nadlaženih institucija dva puta godišnje. Svoja izvješća postavlja javno.
Član je Europskog vijeća, registra transparetnosti sa pravom glasovanja u Bruxellesu, te Ujedinjenih naroda za ljudska prava u New Yorku.
Članovi udruge su stručnjaci na području medicine i prava iz Hrvatske i inozemstva koji svojim znanjem provode edukaciju kao i savjete za što bolju zaštitu pacijenata, te građani- pacijenti koji zajedničkim odlukama, prijedlozima i svojim iskustvom doprinose ciljevima udruge.
Udruga je u dosadašnjih 20 godina rada i postojanja dobila brojna priznanja i nagrade, te ima pozive po cijelom svijetu za edukaciju i predavanja iz područja prava pacijenata.

Misija:

Zaštita, očuvanje, promicanje i unapređenje prava i sigurnosti pacijenata u zdravstvenom sustavu.

Vizija:

Edukacija, savjetovanje, aktivno sudjelovanje u izradi legislative na području zaštite prava pacijenata izdravstva te pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava kao pacijenata,suradnjom sa svim asocijacijama u zemlji i inozemstvu koje podupiru rad udruge.

Glavni tajnik

 • Josip Perić, dipl.iur

Pravni savjetnik

 • Ana Franić, mag.iur

Stručni savjet

 • Joško Miše, dr.med
 • Neven Kočila, dipl.iur
 • Ljubica Žunić, dipl. iur., univ. spec. iur.
 • Ivan Zornada, dipl.iur

 

Sektor za međunarodnu suradnju

 

 • Dr. Vladimiro  Vida, M.D., PhD. Pediatric and Congenital Cardiac Surgery Unit, University of Padua Medical School, Italy
 • Dr. Igor Vitale – Psicologo, Relatore Internazionale, Bologna
 • Dr. Alessandro De Carlo, presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto dal 2014
 • Mariano Votta, director of Active Citizenship Network (ACN), a network of European civic organizations
 • Dr. Piera Poletti, responsabile del CEREF – Centro Formazione e Ricerca

 

Studentska sekcija

 • Ida Hamilton
 • Anja Vručina
 • Dora Pejdo
 • Barbara Tijardović
 • Dina Mrčela
 • Dora Jelić

 

Voditelj ureda i rizničar

 

 

Ciljevi udruge

Ciljevi osnivanja udruge su:

upoznavanje javnosti o postojećim pravima pacijenata te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu; pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava kao pacijenata; prikupljanje pojedinačnih opažanja o nedovoljno definiranim odnosima između onih koji omogućuju, onih koji pružaju i onih koji traže zdravstvenu uslugu; uobličavanje prijedloga zakonskih pretpostavki kojima bi se izrijekom odredila prava pacijenata.

Svrha i područje djelovanja udruge:

Svrha je ostvarivanje ciljeva postizanja učinkovite zaštite prava pacijenata.

Do početka 2011. izveli smo preko 70 projekata s raznih programskih područja udruge među kojima ističemo neke medijski jače praćene:

I. Program Promicanja Prava Pacijenata

1. Projekt izdavanja biltena «Pacijent»

2. Projekt tiskanja i distribucije plakata «Prava pacijenata»

3. Projekt edukacije o pravima pacijenata putem TV medija

4. Projekt izrade nacrta Zakona o pravima pacijenata

5. Projekt javnih tribina

Projekti pod 1, 3 I 5 su trajni  projekti Udruge. Do sada su bili potpomognuti od strane Vlade, Ministarstva zdravstva, Instituta otvoreno društvo Hrvatska, lokalne uprave te malih donatora. Projekt pod 2 je izveden uz pomoć Vlade, Ministarstva zdravstva . Projekt pod 4 je proveden tijekom 2002. uz pomoć financijske potpore od strane Europske Komisije.

Do veljače 2011. IZDANO  JE 49 BROJEVA BILTENA “Pacijent”, DISTRIBUIRAN JE PLAKAT “Prava pacijenata” u gradovima Split, Rijeka, Zagreb, Osijek, Karlovac i Zadar, otisnuto je i distribuirano 5500 BNROŠURA “Vaš brzi vodič kroz prava pacijenata”; ODRŽANO JE 14 jednosatnih EMISIJA O PRAVIMA PACIJENATA ( 2 na Gradskoj TV Zadar  te 4 na STV- Split, 7 na ATV-u uz gledanost na CCN-u ), otisnuto je I distribuirano 80 000 letaka o pravima pacijenata u sklopu projekta pod 4 ; Javne tribine na temu prava pacijenata: održane u Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rovinju, Buzetu, Varaždinu, Makarskoj, Omišu, Čakovcu, Maloj Subotici, Novoj Gradiški, Sisku, Kutini, Laze, Davor, Slavonski Brod, otoku Hvaru (Stari Grad, Hvar, Jelsa) otoku Braču (Bol), Sinju, Kaštelima, Zadru,…, a ukupno ih je održano preko trideset  jer su ponegdje bile organizirane i više puta(npr. U Splitu, Zadru, Zagrebi , Rijeci, Osijeku, Omišu, Bolu, Starom Gradu, Varaždinu…).

II. Program Zastupnika Prava Pacijenata

 1. “Međunarodni sastanak u Trogiru  21-23 rujna 2000. “
 2. “Međunarodni sastanak u Splitu 11.-14. 04. 2001.” – projekt organizacije i sudjelovanja u radu II Međunarodnog sastanka Odbora za zastupnike pacijenata (PROJKET IZVEDEN U SURADNJI S INSTITUTOM OTVORENO DRUŠTVO HRVATSKA,  LOKALNOM UPRAVOM(Grad Split, Županija SD) 11-14.04.2001.) te pokroviteljstvom Ureda Predsjednika Republike
 3. «Nacionalni odbor za zastupnike prava pacijenata» -.projekt formiranja i rada nacionalnog odbora za zastupnike pacijenata( PROJEKT IZVEDEN TIJEKOM 2002. UZ POTPORU VLADINOG UREDA)
 4. sudjelovanje na 13.,14., 15. Svjetskom kongresu medicinskog prava (2000., 2002., 2004.) i Međunarodnom kongresu medicinskog prava 2005. u Seoulu (projekti izvedeni uz pomoć Ministarstva zdravstva, i socijalne skrbi, SZO, Grada Splita, malih donatora te vlastitih sredstava)
 5. “Edukacija zastupnika” – educiranje barem 2 člana udruge za posao zastupnika pacijenata (PROJEkt kojeg je kao trogodišnji program “Zastupnici prava pacijenata” od 2004. dokraja 2006. dobio je potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te lokalnih samouprava Grada Splita, Rijeke, PGŽ, Grada Zadra, Šibensko-kninske županije )- Usklopu ovod programskog područja održana je i edukacija djelatnika OB Karlovac u rujnu 2009. i u ožujku 2011., a proveden je i edukacijski seminar 19 članova potrošačkih udruga iz Bilja, Zadra, Varaždina, Zagreba i Splita u sklopu projekta “Savjetovanje korisnika zdravstvenih usluga” početkom ožujka 2011. godine.

     III. Program Partnerstva Za Prava Pacijenata

A) PARTNERSTVO SA UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA U HRVATSKOJ

B) PARTNERSTVO SA MEĐUNARODNIM UDRUGAMA, INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA

Program koje se intenzivno provodi kroz sve međunarodne i tuzemne kontakte s udrugama i institucijama.

Posebno ističemo odlazak u Izrael Predsjednice Udruge na poziv Međunarodnog centra za zdravstvo, pravo i etiku prilikom kojeg je Udruga detaljnije upoznata s radom Centra kao i dobila ponudu za suradnju na ostvarivanju zaštite prava pacijenata i u Hrvatskoj što je uvršteno u slijedeći program za izradu projekata o provođenju. Time je produbljena veza i sa Svjetskom udrugom za medicinsko pravo.

Aktivna suradnja sa Svjetskom udrugom za medicinsko pravo od 2000. godine u kontinuitetu na edukaciji, programima edukacije, usavršavanju postojećih znanja te smo u 2010. doveli 18. Svjetski kongres medicinskog prava u Zagreb!

Suradnja ostvarena s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Uredom Predsjednika Republike, Ministarstvom vanjskih poslova, Uredom za ljudska prava, županijama: Primorsko-goranskom, Šibensko-kninskom, Splitsko-dalmatinskom, Zadarskom; gradskim upravama: Splita, Rijeke, Zadra, Kaštela, Bola, Matulja, Opatije; Bolnicama: KB Merkur, KBSplit, KBC Rijeka, OB Dubrovnik, OB Karlovac, OB u Slavonskom Brodu; brojne privatne zdravstvene ustanove i ordinacije.

Udruge: Mi, Mirta, Zdravi grad-Split, Stoma klub Split, Savez ILCO klubova Hrvatske, Europa donna, Klub žena liječenih na dojci Split, Varaždin, Sisak…,Udruga dijaliziranih, Udruga osoba oboljelih od mijastenije gravis……

Utjecaj Udruge u zajendici je evidentan prema broju press clippinga odnosno prema obavljenim izjavama za medije kao i prema broju traženih izjava. Do sada imamo objavljeno preko 400 izjava i razgovora te držimo kako je naš press clipping najopsežniji na ovom području aktivnosti već i zbog činjenice kako smo prvi i jedini započeli s detabuizacijom razgovora na temu prava pacijenata. Danas više niti ne možemo prilagati cjelokupni press clipping uz svoje prijave jer je to neizvedivo zbog same opsežnosti materijala. Našu intervenciju i pomoć traže fakulteti, veleučilišta, strukovne udruge, odvjetnici, profesori prava te sindikalna udruženja. Rezultati našeg rada su objavljivani u stručnim časopisima, objavljivani i prezentirani na međunarodnim i svjetskim kongresima i skupovima. Na području zdravstvenog prava imamo širom otvorena vrata najvećih autoriteta svijeta, no u hrvatskim uvjetima držimo najznačajnijim  što nam se obraćaju pacijenti koje na nas upućuju i osobe iz službenih institucija.

Tijekom kolovoza 2010. godine u Zagrebu je održan 18. Svjetski kongres medicinskog prava, kojega smo organizirali u partnerstvu sa Svjetskom udrugom za medicinsko pravo i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Posebno ističemo projekt iz 2011. godine s nazivom “Savjetovanje korisnika zdravstvenih usluga”, izrađenog u partnerstvu s udrugama “Centar za edukaciju i informiranje potrošača”, Bilje; “Zadarski potrošač”, Zadar; “Varaždinski potrošač”, Varaždin i “Hrvatska udruga za zaštitu potrošača”, Zagreb.

Iz gore navedenih podataka ujedno je vidljivo tko je sve donirao naše projekte, a navesti ćemo da  je  i cijeli niz pojedinaca svojim malim prilozima podupirao i podupire rad udruge.