Obilježili smo Europski dan prava pacijenata novom suradnjom

U Rimu je 2002. godine nastala Europska povelja o pravima pacijenata
 poznatija kao “Rimska povelja”, verificirana u Bruxelles-u i tako postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama Europske Unije.

Povodom Europskog dana prava pacijenata okupili smo brojne stručnjake kako bi bili tu za naše građane- pacijente sa svih aspekata pomoći.

Tako pored brojnih upita građana sa obiteljima,svoju brigu za prava i sigurnost pacijenata izrazili su i brojni liječnici među kojima je i dr. Marija Divić, spec. ginekologije, povjerenica Hrvatske udruge koncesionara za južnu Hrvatsku, Denis Mladinić Vulić, spec. pedijatrije, dopredsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju.

Svoju podršku u borbi za prava pacijenata , dala je i predsjednica Udruge za pomoć žrtvama nasilja  Bijeli krug Hrvatske, gđa Livija Plančić, dipl. oec.

Predsjednica Hrvatske udruge za prava pacijenata mr. Jasna Karačić, spec. psihoterapije  iskazala je potrebu za što boljom komunikacijom među strukom, a i pacijentima te važnost vraćanja povjerenja na relaciji liječnik- pacijent. Ukazala je na važnost prepoznavanja prava pacijenata kroz suradnje sa liječnicima, te da pravo pacijenta ne smije biti sinonim za tužbu protiv liječnika.

 U 2016 godini kao i onim ranije najviše pritužbi udruzi je došlo iz povrede prava na informaciju, kao ljudskog prava, te iz prava osiguranika problemi sa bolovanjima.

Probleme sa osiguravajućim društvima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz stomatologiju iznijela je i mr.sc. Milija Baldić Lukšić  dr.med.dent.

Na probleme sa kojima se suočavaju mali pacijenti sa posebnim potrebama, ukazao nam je tajnik plivačkog kluba Cipal g. Miro Renić.

Tijekom današnjeg dana zaključili su kako je neophodna suradnja i razgovor za što bolji uvid u problem i njegovo rješavanje, te se odlučili za daljnje korake i suradnju.

 

⊗ Podsjetnik 

*Europska povelja o pravima pacijenata

U situaciji u kojoj se zbog ušteda u sektoru javnoga zdravstva ograničavaju ili ukidaju zdravstvene usluge građanima, što izravno ili neizravno – djeluje na prava pacijenata, važno je upravo na ovaj dan podsjetiti na četrnaest prava propisanih Europskom poveljom:

1. Pravo na preventivne mjere
Svatko ima pravo na odgovarajuću uslugu u svrhu prevencije bolesti.
2. Pravo na dostupnost
Svatko ima pravo na dostupnost zdravstvenih usluga u skladu sa svojim zdravstvenim potrebama.
Svima se jamči jednak pristup zdravstvenim uslugama, bez diskriminacije po imovnom stanju, mjestu prebivališta, vrsti bolesti ili vremenu potrebnom za pristup zdravstvenim uslugama.
3. Pravo na informaciju
Svatko ima pravo na pristup svim informacijama koje se odnose na: njegovo zdravstveno stanje, zdravstvene usluge i način njihova korištenja te mogućnosti koje pružaju znanstvena istraživanja i nove tehnologije.
4. Pravo na pristanak
Svatko ima pravo na sve informacije koje mu omogućavaju aktivno sudjelovanje u odlučivanju o vlastitom zdravlju. Takve informacije su uvjet za svaki postupak i zahvat u svrhu liječenja, kao i za sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima.
5. Pravo na slobodan izbor
Svatko na temelju dostupnih informacija ima pravo na slobodan izbor između različitih postupaka i zahvata te između pružatelja zdravstvenih usluga.
6. Pravo na privatnost i povjerljivost
Svatko ima pravo na povjerljivost vlastitih podataka, uključujući one o zdravstvenom stanju i mogućim dijagnostičkim ili terapijskim postupcima, kao i na zaštitu privatnosti tijekom pregleda, specijalističkih obrada i liječničko-kirurških zahvata općenito.
7. Pravo na poštivanje pacijentovog vremena
Svatko ima pravo na ostvarivanje potrebne zdravstvene usluge unutar najskorijeg mogućeg i unaprijed zakazanog vremenskog termina. Ovo se pravo odnosi na svaki dio medicinskog postupka.
8. Pravo na nadzor standarda kvalitete
Svatko ima pravo na visokokvalitetnu zdravstvenu uslugu, vrednovanu prema jasno utvrđenim standardima.
9. Pravo na sigurnost
Svatko ima pravo na sigurnost od štete prouzročene slabom organizacijom zdravstvenih usluga, stručnim nemarom i pogreškom, kao i pravo na dostupnost visokih sigurnosnih standarda.
10. Pravo na inovacije
Svatko ima pravo pristupa inovativnim postupcima, uključujući dijagnostičke postupke sukladno međunarodnim standardima, neovisno o ekonomskim ili financijskim okolnostima.
11. Pravo na izbjegavanje nepotrebne patnje i boli
Svatko ima pravo biti sačuvan od patnje i boli, koliko god je to moguće, u svakoj fazi svoje bolesti.
12. Pravo na individualni pristup
Svatko ima pravo na individualno prilagođen dijagnostički ili terapijski postupak koji je u najvećoj mogućoj mjeri prilagođen osobnim potrebama.
13. Pravo na pritužbu
Svatko ima pravo na pritužbu u slučaju povrede prava te pravo dobiti odgovor ili drugu povratnu reakciju na svoju pritužbu.
14. Pravo na obeštećenje
Svatko ima pravo u razumnom roku na dostatno obeštećenje u slučaju pretrpljene fizičke, etičke ili psihičke povrede uzrokovane zdravstvenom uslugom